Members

Prof. CAO Xuenan

Prof. CHEUNG Shoan Yin

Prof. CHUNG Peichi

Prof. Elmo GONZAGA

Prof. LEE Yongwoo

Dr. LI Tiecheng

Dr. LIM Kok Wai Benny 

Prof. PANG Laikwan

Dr. PANG Ka Wei Janet

Prof. WU Ka-ming