Members

Prof. CAO Xuenan

Prof. CHEUNG Shoan Yin

Prof. CHUNG Peichi

Prof. Elmo GONZAGA

Prof. LEE Yongwoo

Dr. LI Meiting

Dr. LI Tiecheng

Prof. LIM Kok Wai Benny

Prof. PANG Laikwan

Dr. PANG Ka Wei Janet

Prof. WU Ka-ming